1 - INNLEDNING
Disse betingelser gjelder for oppdrag som Advokatfirmaet Vogt Lawfirm S.L., firmaets advokater, eller ansatte påtar sig. Advokatfirmaet Vogt Lawfirm S.L., vil bestrebe sig på å ivareta klientens interesser på best mulig måte.
I tillegg til disse betingelser gjelder Advokatforeningens regler om salærberegning, regler for god advokatskikk og advokatforskriften.

2 - ETABLERING AV OPPDRAGET
Før et oppdrag aksepteres endelig, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at vårt firma ikke kan eller bør påta seg oppdraget.
I forbindelse med oppdraget vil det bli foretatt identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.
Dersom oppdraget senere utvides i forhold til det som er avtalt, vil vi sende bekreftelse på dette med mindre utvidelsen fremgår av annen korrespondanse mellom partene.

3 - SAKSANSVARLIG
For alle oppdrag vil det være utpekt en ansvarlig partner i henhold til domstollovens § 232. I tillegg vil det kunne være andre advokater eller andre ansatte som arbeider med saken i den utstrekning dette er hensiktsmessig. Den ansvarlige partner vil sørge for at oppdraget blir utført på best mulig måte for klienten, og herunder vurdere om deler av oppdraget mest hensiktsmessig bør utføres av ansatt advokat, saksbehandler eller sekretær
Dersom klienten har spesielle ønsker om hvilken advokat som skal utføre oppdraget, vil dette normalt bli lagt til grunn.

 4 - FAKTURERING
Utgangspunktet for vår fakturering er den tid som medgår til å behandle Deres sak fagmessig og effektivt. Medgått tid blir fakturert etter følgende timesatser (eks. Spansk MVA):

 • Partner € 350
 • Ansatt advokat € 275
 • Senior Paralegal € 195
 • Junior Paralegal € 180
 • Advokat assistent € 140
 • Skatte rådgivning € 235

Ved reisefravær vil det bli beregnet 8 timer pr. dag med mindre det faktiske forbruk overstiger dette.

Vår timesats inkluderer sekretærtjenester og alminnelig kontorhold m.v. Det vil i tillegg påløpe administrasjonsomkostninger på € 375 pr. sak til dekning av alminnelig forbruk av telefon og telefaks. Imidlertid inkluderer timesatsen/administrasjonsomkostningene ikke kopiering, spesielt store kommunikasjonsutgifter, overtidsbetaling til sekretærer, utgifter til kurértjenester eller reise-/møteutgifter.

Ved fastsettelsen av det endelige salær vil den fakturasum som fremkommer ut fra medgått tid, skjønnsmessig bli vurdert i forhold til andre sider av den aktuelle sak. Følgende forhold vil ha betydning ved salærfastsettelsen:

 • Om saken har krevd spesiell juridisk ekspertise.
 • Om den har vært spesielt komplisert med hensyn til juridiske spørsmål som har vært vurdert.
 • Om klienten har krevd å bli hjulpet på spesielt belastende arbeidstidspunkter eller med spesielt korte tidsfrister.
 • Det ansvar som medfølger arbeidet som er utført (særlig i forbindelse med inneståelseserklæringer, legal opinions og lignende) og det resultat som ble oppnådd.

Ekstern bistand (sakkyndige, takstmenn, legeuttalelser m.v.) vil bli fakturert klienten direkte eller via oss. I sistnevnte tilfelle må utlegget i alminnelighet forskuddsbetales. Vi har ikke noe påslag for administrasjon av eksterne medhjelpere, da arbeidet med dette føres som vanlig tidsforbruk.

I henhold til Advokatforeningens regler vil det ikke bli inngått avtaler om salærberegning på grunnlag av prosent eller andel av sakens resultat. De kan imidlertid på forespørsel få opplysning om hva saken anslås å koste, eventuelt kan det settes beløpsgrense slik at ytterligere arbeid avventas inntil ny godkjennelse foreligger fra Dem. Slik avtale må særlig inngås og skal medtas i vår oppdragsbekreftelse eller egen skriftlig bekreftelse for å være bindende.

Dersom det er avtalt fast pris for oppdraget, vil dette faktureres når oppdraget er avsluttet. Forøvrig, vil fakturering som utgangspunkt skje hver måned. Dersom annen fakturerings-praksis ønskes, må dette avtales særskilt. Fakturaen forfaller i alminnelighet på fakturadatoen og det påløper morarenter ved for sen betaling.

Med hver faktura vil det bli tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden og hvilke advokater som har utført dette. Dersom en faktura omfatter arbeid med flere oppdrag for samme klient, vil det av spesifikasjonen fremgå hvor stor andel av salæret og eventuelle utlegg som gjelder det enkelte oppdrag. For øvrig vil det bli utstedt en faktura for hver sak som er registrert hos oss.

5 - FORSKUDDSBETALING
Vi forbeholder oss retten til å kreve forskuddsbetaling av vårt honorar, utlegg og andre omkostninger. Slik forskuddsbetaling vil bli plassert på vår klientkonto og behandlet som klientmidler, og vil uten instruksjoner fra klient ikke kunne bli benyttet på annen måte enn dekning av våre fakturaer. Ved manglende forskuddsbetaling hvor dette er krevd, forbeholder vi oss retten til å frasi oss oppdraget eller stanse vår saksbehandling.

6 -KLIENTMIDLER
Alle klientmidler som betros oss behandles i samsvar med lovpålagte regler om klientmidler, samt regelverk fastsatt av Den norske Advokatforening.

7 - TAUSHETSPLIKT
Alle opplysninger vi mottar av klienter eller om klienter eller andre i forbindelse med vårt arbeid behandles fortrolig. Unntak fra advokatens taushetsplikt følger blant annet av hvitvaskingsloven. Alle ansatte i Vogt Advokatfirma S.L. er pålagt taushetsplikt, og har undertegnet en taushetserklæring. Personopplysninger behandles etter reglene i personopplysningsloven.
Det vil være behov for å kommunisere en del av de opplysninger De gir oss til andre, for eksempel ved søknad om rettshjelpsdekning, bruk av sakkyndige og annen nødvendig kommunikasjon for å ivareta Deres interesser. Vi legger til grunn at vi har Deres tillatelse til å gi opplysninger som nevnt. Med mindre annet er avtalt eller forutsatt har advokatfirmaet rett til å opplyse om et eksisterende klientforhold for å forklare interessekonflikter eller som referanse til potensielle klienter.
Vi gjør oppmerksom på at vi i henhold til hvitvaskingsloven med tilhørende forskriftsverk vil kunne være pålagt å kreve identitetspapirer og nødvendige fullmakter fra klient for å foreta identitetskontroll når nærmere angitte tjenester skal utføres. Vi kan videre i gitte situasjoner ha plikt til å foreta nærmere interne undersøkelser ved mistanke om bestemte straffbare handlinger, og i ytterste konsekvens ha plikt til å melde fra om forholdet til spansk påtalemyndighet. Slik meldeplikt vil kunne oppstå uten at vi har rett til å informere klienten om at påtalemyndighet informeres.

8 - ERSTATNINGSANSVAR
Advokatfirmaet ansvar følger de alminnelige erstatningsregler i spansk rett. Vårt ansvar er imidlertid begrenset til maksimalt € 1.000.000 (enmillion euro) for hvert oppdrag, med mindre en lavere begrensning er avtalt for det enkelte oppdrag.

9 - OPPHAVSRETT
Vogt Advokatfirma S.L beholder alle rettigheter knyttet til materiale utviklet eller benyttet av oss. Dette gjelder også betenkninger, arbeidsmetoder, avtaler og lignende som er benyttet eller overlevert klienten. Klienten har bare anledning til å benytte slike dokumenter etc. til det formål de er laget eller overlevert for å fylle. Det er utover dette ikke tillatt uten samtykke fra Vogt Advokatfirma S.L. å benytte selv eller overlevere til tredjemann slike dokumenter etc.

10 - ARKIVERING
Klienten vil få tilsendt kopi av all korrespondanse og lignende i saken. Denne bør oppbevares idet senere kopiering og arkivering vil medføre kostnader som faktureres klienten. Oppbevaring av originaldokumenter (testament, pantobligasjoner, gjeldsbrev eller lignende) oppbevares bare når det foreligger skriftlig avtale om dette.
Saksdokumenter oppbevares ikke, med mindre dette er avtalt, i alminnelighet lenger enn i 10 år. Etter utløpet av denne perioden vil dokumentene bli betryggende makulert.

11 - REVISJON
Våre alminnelige betingelser vil normalt bli revidert en gang pr. år og ellers når det måtte oppstå behov for det. Ajourførte betingelser vil være tilgjengelig på vår hjemmeside www.vogtlaw.com

12 - KLAGER
Dersom De mener at vår rådgivning og bistand ikke er i samsvar med Deres forventninger, ber vi om at dette snarest mulig tas opp med ansvarlig partner. Vi vil umiddelbart vurdere Deres klage og eventuelt foreta det skritt som er nødvendige for å rette på de påklagede forhold.
Klage kan også rettes til Advokatforeningen. Nærmere opplysninger er gitt på Advokatforeningens hjemmeside www.jus.no Klagefristen er som hovedregel 6 måneder.

13 - AVSLUTNING AV KLIENTFORHOLD
Vi vil gjennomføre de oppgaver som er betrodd oss inntil saken kan betraktes som avsluttet, med mindre ett eller flere av følgende forhold inntrer:

 • Vårt oppdrag tilbakekalles
 • En eller flere fakturaer vedrørende vårt honorar og/eller utlegg blir vesentlig misligholdt
 • Vår klient blir undergitt insolvensbehandling eller på annen måte anses for å være insolvent
 • Klientens interesser anses best ivaretatt ved at saken avsluttes fra vår side.