Utleie av bolig i Spania

Denne artikkelen må sees i sammenheng med informasjon om de ny utleieforskrifter av 15 mai 2016.

 

Mange nordmenn som kjøper bolig i Spania planlegger å finansiere ervervet ved utleie for kortere eller lengre perioder. For å redusere fremtidige problemer bør utleier ha kunnskap om hvilke rettigheter og forpliktelser leieforholdet medfører. En elementær forholdsregel er at leieavtalen bør være skriftlig, selv om loven også tillater muntlige avtaler. I denne artikkelen vil se på hva en utleier bør være oppmerksom på ved utforming av en leiekontrakt. I Spania eksisterer det ulike lover om utleie. I tillegg til nasjonale lover om utleie eksisterer det ulike lover om utleie i en del av de autonome regioner. Vi vil i denne artikkelen basere oss på den urbane utleie loven av 24. november 1994 (Ley de arrendamioento urbano)(heretter benevnt Utleieloven).

Les mer: Utleie av bolig i Spania

Valg av eierform privat eller selskap ved kjøp av eiendom

Basert på de seneste endringer i spansk skattelov (effektiv 1.1.2007) er det foranledning til igjen å se på optimal eierform for fast eiendom eiet av nordmenn. Et ofte reist spørsmål ved kjøp av fast eiendom er hvorvidt man skal eie privat eller i et selskap, enten direkte gjennom et norsk aksjeselskap eller ved å opprette et spansk aksjeselskap. Spørsmålet har betydning både i eierperioden, samt ved salg og overtakelse ved arv. Vi vil i denne artikkelen komme med generelle betraktninger rundt disse problemstillingene. Det kan ikke gis noe fasitsvar på hva som er den mest hensiktsmessige løsningen, svaret avhenger av hvilke faktorer hver enkelt vektlegger mest.

Les mer: Valg av eierform privat eller selskap ved kjøp...

Formaliteter, kostnader og eierstruktur ved erverv av fast eiendom i Spania

Formaliteter, kostnader og eierstruktur ved erverv av fast eiendom i Spania

Kontraktene ved erverv

Overdragelse av fast eiendom i Spania er vesens forskjellig fra Norge og innebærer normalt følgende tre trinn:

1. Reservasjons-kontrakt

2. Kjøpekontrakt

3. Skjøte

Les mer: Formaliteter, kostnader og eierstruktur ved...

Kjøp av fast eiendom

Kvalitetssikring

Vårt arbeid vil omfatte:

1. Gjennomgå reservasjonskontrakt.

2. Kontrollere at alle skatter og avgifter er betalt (formuesskatt, ulike kommunale skatter og avgifter, sameieavgifter etc.).

3. Undersøkelse av at eiendommen besitter de nødvendige tillatelser.

4. Forhandle med selger/selgers advokat om Reservasjons- og kjøpekontrakt ("Compraventa")

5. Følge opp ulike betalingsterminer.

6. Forsikre oss om at det utstedes bankgaranti for de ulike innbetalinger (ekskl. reservasjonsgebyr).

7. Besvare klienten spørsmål forut for og etter skjøting.

8. Gi råd om optimal skattestruktur.

9. Gi råd om arv/skifte.

10. Evt. arrangere overdragelse av kontrakter for vann, gass og elektrisitet.

11. Besørge NIE nummer (identifikasjons nummer nødvendig for kjøp av eiendom).

12. Opprettelse av bankkonto.

13. Forhandling om innhold i skjøte (title deed / "Escritura").

14. Utstedelse av Fullmakt (Poder) dersom klienten ikke har anledning til å være tilstede ved overdragelse.

15. Representasjon under underskrift av skjøte.

Vårt salær for ovennevnte er 1.00 % av kjøpesum.

 

Forfattet av advokat Einar Askvig

Tilbakebetaling av moms ved kjøp i Spania

Reglene for tilbakebetaling av merverdiavgift varierer fra land til land. Vi vil i denne artikkelen behandle reglene om tilbakebetaling av spansk og norsk merverdiavgift. Det spanske ordet for merverdiavgift eller moms er "Impuesto sobre el Valor Añadido" - forkortet IVA. Standard raten er 21% men fors kjell ige typer tjenester og produkter har fors kjell ige satser. I Norge er standard raten derimot 24 %.

Tilbakebetaling av spansk IVA

Hvem kan få tilbakebetalt IVA betalt i Spania?

Iht. spansk lov tilbakebetales merverdiavgift ved salg til personer som har permanent adresse (residencia habitual) i et land som ikke er medlem av EU. Dette innebærer at du kan få tilbakebetalt IVA på alle varer du kjøper mens du er på ferie i Spania dersom du har fast adresse i Norge. Etter spansk lov bevises bosted ved å fremvise pass eller annen identifikasjon.

Les mer: Tilbakebetaling av moms ved kjøp i Spania

Flere artikler …