Inntekts og formuesskatt i Spania og Norge

Skatt

Innledning

Vi vil i det følgende se på hvilke skatteregler og satser som gjelder for inntekts-og formuesbeskatning i Spania og Norge. I denne orienteringen avgrenser vi mot spørsmålet om bosted i skattemessig forstand. Både residente og ikke residente som har fast eiendom i Spania har skatteplikt til Spania. Når en eiendom eies av et ektepar eller av flere personer i fellesskap regnes hver enkelt av dem for å være uavhengig skattesubjekt, og må derfor innlevere hver sin selvangivelse.

 

I den videre behandling avgrenser vi mot selskapers skatteplikt (både residente og ikke residente).

Formuesskatt i Spania.

Spansk lov slår fast at formue beliggende på spansk territorium kan beskattes i Spania, uavhengig av bosted. For situasjoner der en person har formue i flere land baserer spansk lov seg således på et kildeprinsipp, tilsvarende norsk lov i slike tilfeller.

Dersom man har fast bosted i Spania følger det av globalprinsippet at skatt skal betales til Spania uansett hvor i verden formuen befinner seg. Dog skal formue som har sin kilde i Norge fortsatt beskattes i Norge.

Ikke residente må innlevere selvangivelse for formuesskatt innen 31 desember hvert år for formue som kan tilskrives spansk territorium. Prosentsatsen ligger på mellom 0,2% til 2,5% avhengig av eiendommens verdi.

Inntektsskatt i Spania.

Residente i Spania er, iht. globalprinsippet som er nedfelt i spansk lov, skattepliktig for all sin inntekt uansett hvor i verden den er opptjent. Fordelsbeskatning skal betales dersom boligen er den sekundære bolig og har en urban beliggenhet.

For residente i Spania legges det til grunn en variabel prosentsats avhengig av størrelsen på de samlede inntekter det aktuelle år.

For ikke residente i Spania er prosentsatsen som legges til grunn 24,75 % både ved utleie og i tilfeller der boligen ikke leies ut. For førstnevnte tilfelle skal det betales 24,75 % på de faktiske leieinntekter, mens for sistnevnte er beregningsgrunnlaget eiendommens ligningsverdi.

Selvangivelse for innteksskatt i Spania skal også som hovedregel leveres innen 31. desember.

Inntektsskatt i Norge.

Som kjent ble skatt på fordel ved bruk av egen bolig og fritidsbolig fjernet fra og med inntektsåret 2005.

Hvorvidt faktisk opptjent inntekt av fast eiendom i Spania kan beskattes i Norge avhenger av om man er skattemessig bosatt i Norge eller i Spania. Dersom skattemessig bosted er i Norge har man en alminnelig skatteplikt til Norge. Dette innebærer at all inntekt som skatteyteren har, også inntekt som stammer fra utlandet, er skattepliktig til Norge.

Som skattemessig resident i Norge blir man altså skattepliktig både til Spania og Norge for samme type inntekt. Dobbeltbeskatningsavtalen mellom Norge og Spania tar sikte på å forebygge denne form for dobbeltbeskatning. Avtalens art. 24 fastslår at den stat hvor vedkommende er bosatt skal innrømme fradrag i inntektsskatten betalt i Norge for tilsvarende skatt betalt i Spania.

Det eksisterer imidleretid visse unntak fra inntektsbeskatning i Norge. Dersom man har leieinntekter fra sin egen boligeiendom er leieinntekten skattefri hvis:

(i) man bruker minst halvparten av boligen selv, eller
(ii) hele eller en større del av boligen leies ut mindre enn halve inntektsåret.
Ved skattlegging av leieinntekter fra bolig, gis det bare fradrag for kostnader som knytter seg til den delen av boligen som gir de skattepliktige leieinntektene.

Formuesskatt i Norge.

Ved fast bosettelse i Norge er man, tilsvarende som for inntektsskatt, skattepliktig til Norge for all formue uansett hvor i verden den befinner seg. Dobbeltbeskatningsavtalen gir også fradrag i den norske formuesskatten for tilvarende formuesskatt betalt i Spania.

Skattemessig residente i Norge som har fast eiendom i utlandet gis fullt fradrag i Norge for gjeld og gjeldsrenter i forbindelse med den faste eiendom i utlandet.

 

Forfattet av advokat Einar Askvig