Arveavgift i Spania

Arv

I denne artikkelen vil vi gi en oversikt over den spanske arveavgiften størrelse og herunder skal vi se på de ulike skattefrie beløp for ulike arvemottagere. Faktorer som arvemottagerens familieforhold til avdøde, alder, om arveobjektet er arvemottagers primære bolig eller familiebedrift er avgjørende momenter i beregningen av arveavgift. Den spanske arveavgiften er noe høyere enn den vi var vant til fra Norge, og følger en progressiv skala. Arveavgiften kan imidlertid reduseres ved arve planlegging. Ved erverv av fast eiendom i Spania kan det for eksempel være fornuftig å tenke på ulike eierstrukturer ut i fra et arveavgiftsmessig perspektiv på et tidlig tidspunkt. Transaksjonsomkostningen i Spania ved kjøp av fast eiendom ligger på ca. 10 %. Det kan følgelig bli en dyr opplevelse dersom man etter undertegning av skjøtet ønsker å endre eierstrukturen ut i fra et arveavgiftsmessig perspektiv.

 

Innledningsvis vil vi nevne at Spania består av regioner som i nokså stor grad er selvstyrte, comunidades autónomas. Det eksisterer ikke rettslikhet innenfor de ulike regionene, hvilket også viser seg på arverettens område. Vi vil i denne artikkelen gi en oversikt over de generelle arveavgiftsreglene, men vi vil samtidig gjøre oppmerksom på at noen regioner har regler som fraviker fra de bestemmelser som fremkommer i den videre artikkelen.

1. Arveavgiftens størrelse

Den spanske arveavgiften størrelse fremgår av følgende tabell:

Grunnbeløp i euro (Base Liquidable)

Prosent

0,00 7,65
7.993,46 8,50
15.980,91 9,35
23.968,36 10,20
31.955,81 11,05
39.943,26 11,90
47.930,72 12,75
55.918,17 13,60
63.905,62 14,45
71.893,07 15,30
79.880,52 16,15
119.757,67 18,70
159.634,83 21,25
239.389,13 25,50
398.777,54 29,75
797.555,08 34,00

 

Vi gjør oppmerksom på dette er en forenklet tabell over den spanske arvearveavgift. Iht. tabellen begynner arveavgiften på 7,65 % på et grunnbeløp opp til € 7.993,46. Tabellen er forenklet i den forstand at det foretas gradvise oppjusteringer av prosentsatsen etter som beløpet nærmer seg € 7.993,46. Den høyeste satsen iht. denne tabellen er 34 %, men prosentsatsen kan bli høyere avhengig av arvemottagerens eksisterende formue og familieforhold.

2. Fastsettelse av grunnbeløpet

Spania har et eget system for fastsettelse av grunnbeløpet for beregning av arveavgiften. Grunnbeløpet er den totale netto formue på dødstidspunktet. Vi vil gi en kort oppsummering for hvordan grunn beløpet skal fastsettes på ulike formue:

Fast eiendom:

Iht. spansk arveavgiftslov er det markedsverdien som skal legges til grunn. Ofte legges skjøteverdien til grunn dersom den faste eiendommen ikke ble ervervet for flere år siden. Dersom man er usikker på markedsverdien bør leiligheten takseres.

Personlige gjenstander/innbo:

Verdien på innbo og personlige gjenstander settes ofte til 3 % av prisen på den faste eiendommen. Dersom innbo består av kunst eller andre gjenstander av særlig verdi, skal det fastsettes en separat takst på disse gjenstandene.

Motorvogn:

Det spanske skattekontoret publiserer hvert år en tabell hvor de ulike verdier på motorvogn fremkommer.

Bank konto:

Det er saldoen på dødstidspunktet som skal legges til grunn.

3. Skattefritt beløp (Andalucia)

Basert på en lovendring som trådte i kraft den 1.1.2018 skal det ikke betales arveavgift dersom arven til den enkelte arving ikke overstiger € 1.000.000. Dersom arven er over € 1 mill. skal det kun svares avgift for det beløpet som overstiger nevnte beløp. Dette fritak gjelder kun for arveklasse I og II (livsarvinger, ektefelle og foreldre). Unntaket gjelder ikke dersom arvingen eier € 1 mill. eller mer i Spania.

Nevnte beløpsgrense gjelde for arveklasse 1 og 2 (livsarvinger, ektefeller og foreldre).

Arveavgiftens størrelse avhenger som nevnt av arvemottagerens familieforhold til avdøde og alder. Vi kan gi følgende oversikt:

Gruppe 1:

For livsarvinger yngre enn 21 år er skattefritt beløp pr. livsarving € 15.956,87. I tillegg får en livsarving under 21 år et skattefritt tillegg til den nevnte skattefrie beløp med € 3.990,72 for hvert år under 21 år, med et totalt maksimum fradrag på € 47.858,59.

Gruppe 2:

Livsarvinger som er 21 år eller eldre, ektefeller, foreldre er skattefritt beløp € 15.956,87

Gruppe 3:

For arvinger i 2. og 3. grad iht. den spanske arveloven, dette omfatter søsken, nevø og onkel er skattefritt beløp pr. arving € 7993,46.

Gruppe 4:

For slektninger i 4. grad og personer uten slektstilknytning til avdøde eksisterer det ingen skattefrie beløp.

Vi vil demonstrere det ovenfor nevnte med et eksempel:

Arvelater hadde en leilighet med en markedsverdi på € 96.000. Arvelater har ett barn som er eldre enn 21 år og det skatte frie beløp er € 15.956,87. Fribeløpet skal trekkes fra grunnbeløpet (base liquedable) og grunnbeløpet blir følgelig € 80.044.

 

Forfattet av advokat Einar Askvig

 

Oppdatert 14/05/2018