Spansk testament og arveavgift

Arv

Spørsmål om arvefordeling er det mange som skyver foran seg. Dette fører ofte til uventede og unødvendige problemer for arvemottager, særlig dersom arvelater etterlater seg aktiva i et annet land. Det er svært få arvinger som vet hvordan de skal gripe an en spansk arvesak. Videre er arv dessverre ofte roten til unødvendige familie konflikter. Planlegging kan avverge konflikter og sikre arvelaters vilje. Planlegging på et tidlig tidspunkt kan videre redusere arveavgiften i mange tilfeller.

I denne artikkelen skal vi behandle spørsmålene vedr. opprettelse av testament i Spania, herunder spørsmålene om hvordan og hvorfor man bør opprette et spansk testament. Videre skal vi se på spørsmålene vedr. arveavgift. Vi vil særlig behandle reglene vedr. til hvilket land norske statsborgere er arveavgiftspliktig. Avslutningsvis vil vi komme inn på den spanske arveavgiftens størrelse.

 

1. Spansk testament

1.1 Hvordan opprette et testament i Spania?

Opprettelse av et spansk testament er bundet til visse formkrav. Disse avhenger av hvilken type testament du ønsker å opprette. Den mest praktiske testamentformen, som vil bli behandlet i den videre fremstillingen, er et såkalt åpent testament.

Et åpent testament må undertegnes i nærvær av en Notar. Notarens oppgave er først og fremst å kontrollere at testator faktisk er den han utgir seg for, at testamentet er opprettet av fri vilje og at testator er ved ”sans og samling”. Testator må personlig møte opp for undertegning av testamentet, og det kan f.eks. ikke utstedes en fullmakt for undertegning av et testament på testators vegne. Dersom testator uttrykker sin siste vilje på et språk Notaren ikke forstår er testator etter spansk rett pliktig til å oppnevne en oversetter. I et spansk testament, opprettet av en utenlandsk statsborger, er det videre et krav at testator vilje skal komme til uttrykk både på spansk og et annet språk f.eks. engelsk (i samme dokument).

Notaren beholder original testamentet og sender en notifikasjon til

det sentrale spanske testamentregisteret i Madrid "Registro Central de Ultima Voluntad". Testator mottar en attestert kopi.

Etter norsk arverett vil et gyldig spansk testament også ha gyldighet i Norge. Det er viktig at det ikke opprettes et norsk testament som strider mot innholdet i et testament opprettet i Spania. Norske statsborgere som eier fast eiendom i Spania bør derfor avgrense det spanske testamentets gyldighet til aktiva som etterlates i Spania.

Ved opprettelse av et spansk testament bør man videre tenke godt igjennom ordlyden. Dersom det spanske testamentet for eksempel presiseres leiligheten i Urb. Santa Maria, apt. nummer 1, bør du være oppmerksom på at det må opprettes et nytt testament ved kjøp av en ny leilighet. Det kan derfor ofte være praktisk at testamentet regulerer det testator eier i Spania på dødstidspunktet.

1.2 Hvorfor opprette et testament i Spania?

Med hjemmel i spansk rett kan en norsk statsborger disponere over sine eiendeler i Spania i et norsk testament. Juridisk sett er det følgelig ikke nødvendig å opprette et testament i Spania.

Et spansk testament vil derimot gjøre skiftet i Spania betydelig enklere, raskere og økonomisk sett er det rimeligere. Det norske testamentet må oversettes og legaliseres. Videre må en rekke forhold dokumenteres som for eksempel testamentets gyldighet, testators rettslige evne for å opprette et testament, samtlige dokumenter må oversettes, attesteres og legaliseres. I praksis vil arve oppgjør etter et spansk testament ta gjennomsnittlig 4-6 måneder, mens det vil ta langt mer tid dersom det kun er opprettet et norsk testament. Arvelaters bankkonto vil bli ”frosset” inntil skiftet har funnet sted. Dette gjelder uansett om vedkommende har et norsk eller spansk testament.

2. Arveavgift

Arveavgift blir den samme om der er opprettet testament eller ei.

Spanske arveavgiftsregler fastslår at arveavgift av fast eiendom alltid skal svares til den spanske stat. Da Norge har opphevet gave-og arveavgift oppstår ikke lenger problemet om hvilket land det skal svares arveavgift til.

2.1 Til hvilket land er du arveavgiftspliktig nå arvelater eier fast eiendom i Spania, men bosatt i Norge?

Spansk lov krever som nevnt at arveavgift for fast eiendom betales til Spania. Dette er begrunnet ut i fra tanken om at fast eiendom har særlig tilknytning til det land hvor det ligger og det ville derfor være unaturlig å betale arveavgiften til en fremmed stat.

2.2 Til hvilket land er du arveavgiftspliktig når arvelater var norsk statsborger, men bosatt i Spania?

Arveavgiften vil fortsatt bli avregnet og innkrevet I Spania for alle aktiva som befinner seg i Spania.

Den spanske arveavgiftens størrelse

Den spanske arveavgiften er noe høyere enn den tidligere norske og følger, en progressiv skala. Faktorer som arvemottagerens familieforhold til avdøde, alder, om arveobjektet er arvemottagers primære bolig eller familiebedrift er avgjørende momenter i beregningen av arveavgift.

Ved arv til nærmeste familie er fribeløpet etter skattesatsene for 2016 satt til € 15.956,87 pr. arving. For fast eiendom skal arveavgiften beregnes på grunnlag av ”valor catastal”, som kort og upresist kan oversettes med ligningsverdien, markedsverdien eller et beløp fastsatt av skattekontoret. Oftest fastsetter skattekontoret verdien på fast eiendom i arvetilfeller. Verdien ligger ofte et sted mellom ligningsverdien og markedsverdien. La oss tenke oss at arvelater hadde en leilighet til en verdi på € 185.000. Dersom arvemottager er avdødes barn kan det trekkes fra € 15.956 pr. barn. Dersom den enkelte arving arver verdier som ikke overstiger €1.000.000 (arvinger i skatteklasse I og II- livsarvinger, ektefelle og foreldre) skal det ikke svares noen arveavgift. Dog må det uansett innleveres et skifteoppgjør til avgiftsmyndighetene. Arveoppgjøret skal innsendes senest 6 måneder etter arvelaters død. Arveavgiften skal betales innen 6 måneder etter oppgjøret. Det må bemerkes at  forskudd på arv skal ilegges spansk gaveavgift og fradragene ovenfor kan ikke gjøres gjeldende.

 

Forfattet av advokat Einar Askvig

Article updated 21/05/2018