Hvordan beregne den spanske arveavgiften

Arv

I forlengelse av den forrige artikkelen om arveplanlegging vil vi i denne artikkelen gi en oversikt over den spanske arveavgiftens størrelse og herunder skal vi se på de ulike skattefrie beløp for ulike arvemottagere. Faktorer som arvemottagerens familieforhold til avdøde, alder, om arveobjektet er arvemottagers primære bolig eller familiebedrift er avgjørende i beregningen av arveavgift. Den spanske arveavgiften er noe høyere enn den norske og følger, som den norske, en progressiv skala.

Innledningsvis vil vi også nevne at Spania består av regioner som i nokså stor grad er selvstyrte, comunidades autonomas. Det eksisterer ikke rettslikhet innenfor de ulike regionene, hvilket også viser seg på arverettens område. Vi vil i denne artikkelen gi en oversikt over de generelle arveavgiftsreglene, men vi vil samtidig gjøre oppmerksom på at noen regioner har regler som fraviker fra de bestemmelser som fremkommer i den videre artikkelen.

Basert på en lovendring i 2014 skal det ikke betales arveavgift dersom arven til den enkelt arving er mindre enn € 175 000. Dersom arven imidlertid er over € 175 000 skal det svares avgift fra første euro

 

1. Den spanske arveavgiftstabellen

Den spanske arveavgiften størrelse fremgår av følgende tabell:

 

Grunnbeløp i euro Prosent
0,00 7,65
7.993,46 11,05
15.980,91 9,35
23.968,36 10,20
31.955,81 11,05
39.943,26 11,90
47.930,72 12,75
55.918,17 13,60
63.905,62 14,45
71.893,07 15,30
79.880,52 16,15
119.757,67 18,70
159.643,83 21,25
239.389,13 25,50
398.777,54 29,75
797.555,08 34,00

 

Vi gjør oppmerksom på dette er en forenklet tabell over den spanske arvearveavgift. Iht. tabellen begynner arveavgiften på 7,65 % på et grunnbeløp opp til € 7.993,46. Tabellen er forenklet i den forstand at det foretas gradvise oppjusteringer av prosentsatsen etter som beløpet nærmer seg € 7.993,46. Den høyeste satsen iht. denne tabellen er 34 %, men prosentsatsen kan bli høyere avhengig av arvemottagerens eksisterende formue og familieforhold.

2. Hvordan verdifastsettes formuen som inngår i dødsboet?

Spania har et eget system for fastsettelse av verdien på de ulike formuesgjenstander (grunnbeløpet) som legges til grunn for beregning av arveavgiften. Grunnbeløpet er den totale nettoformue på dødstidspunktet. Vi vil gi en kort oppsummering for hvordan grunnbeløpet skal fastsettes på ulike formue gjenstander:

2.1 Fast eiendom:

Iht. spansk arveavgiftslov er det netto markedsverdien som skal legges til grunn. Ofte legges skjøteverdien til grunn dersom den faste eiendommen ikke ble ervervet for flere år siden. Markedsverdien på den faste eiendommen kan ikke under noen omstendigheter settes lavere en den høyeste av følgende verdier;

Skjøteverdien, eller
”Valor fiscal” – Den fiskale verdien fastsettes av den kommunen hvor den faste eiendommen ligger.


2.2 Personlige gjenstander/innbo:

Verdien på innbo og personlige gjenstander settes ofte til 3 % av prisen på den faste eiendommen. Dersom innbo består av kunst eller andre gjenstander av særlig verdi, skal det fastsettes en separat takst på disse gjenstandene.

2.3 Motorvogn:

Det spanske skattekontoret publiserer hvert år en tabell hvor de ulike verdier på motorvogn fremkommer.

2.4 Bank konto:

Det er saldoen på dødstidspunktet som skal legges til grunn.

3. Fribeløp etter spansk lov

Arveavgiftens størrelse avhenger som nevnt av arvemottagerens familieforhold til avdøde og alder. Vi kan gi følgende oversikt:

Gruppe 1: For livsarvinger yngre enn 21 år er skattefritt beløp pr. livsarving € 15.956,87. I tillegg får en livsarving under 21 år et skattefritt tillegg til den nevnte skattefrie beløp med € 3.990,72 for hvert år under 21 år, med et totalt maksimum fradrag på € 47.858,59.

Gruppe 2: Livsarvinger som er 21 år eller eldre, ektefeller, foreldre er skattefritt beløp € 15.956,87

Gruppe 3: For arvinger i 2. og 3. grad iht. den spanske arveloven, dette omfatter søsken, nevø og onkel er skattefritt beløp pr. arving € 7993,46.

Gruppe 4: For slektninger i 4. grad og personer uten slektstilknytning til avdøde eksisterer det ingen skattefrie beløp.

Vi vil demonstrere det ovenfor nevnte med et eksempel:

Vi legger til grunn at avdøde eide et hus i Spania med en markedsverdi på € 600.000. Avdøde etterlater seg en ektefelle. Vedkommende er skattemessig bosatt i Norge og eneste formue i Spania er den faste eiendommen.

 

Beregning av arveavgiften for gjenlevende ektefelle arver:  
Gjenlevende ektefelle arver (halvparten av boligens verdi) 300.000
Fradrag for ektefelle 15.956,87
Arveavgiftsgrunnlag 284.043,13
Arveavgift ca. 27%* 76.691,61

 

 

 

 

 

 

*Vi gjør oppmerksom på dette er en forenklet beregning av den spanske arvearveavgift.

Avslutningsvis vil vi påpeke at det er lagt frem ulike forslag for å redusere arveavgiften i Spania. Ett av forslagene går bl.a. ut på at arveavgiften skal falle bort dersom arvingen er avdødes barn og barnet er under 21 år. Debatten har imidlertid pågått noen år og det er uvisst om og når forslaget blir vedtatt.

 

Forfattet av advokat Einar Askvig