Nye regler for arv, forskudd på arv og gaver

Nyheter

 

Nye regler for arv, forskudd på arv og gaver

1. Tidligere rettstilstand
Arveavgift for arveklasse I og II ble beregnet for arving som mottok mer enn € 250 000 i arv. Betingelsen var dog at arvingen ikke hadde formue i Spania som oversteg € 1 mill.

Fritaksdelen (€ 250 000) kunne ikke gjøres gjeldende dersom det gjaldt forskudd på arv eller gave.

2. Rettstilstand fra 1.1.2018
Fritaksdelen for arvinger i arveklasse I og II ble øket til € 1 million. Betingelsen om formue under € 1 mill. er fortsatt gjeldende. Forskudd på arv og gave forble uendret som under pkt. 1 ovenfor.


3. Endring forskudd på arv og gaver – 2. kvartal 2019
En lovendring som trådte i effekt den 9.4.2019, likestiller nå arv, forskudd på arv og gaver. Dette medfører at forskudd på arv og gaver ikke skal avgiftsbelastes dersom arveforskuddet/gaven ikke overstiger € 1 mill. pr mottager, og mottager ikke har formue som overstiger € 1 mill. i Spania. Transaksjonen skal gjøres i offentlig dokument.

4. Skatte-avgifts situasjon for giver
4. 1. PlusValia- fast eiendom
Dette er avgiften for den verdiøkning som har funnet sted på den faste eiendom som er en del av leilighet/villa som overdras.
Det er ikke tvilsomt at Plus Valia må betales av giver. Dersom Plus Valia ikke er betalt vil eiendomsregisteret nekte tinglysing av transaksjonen.

4.2. Gevinstbeskatning
Det spørsmål som har voldt mest juridisk hode bry, er spørsmålet om giver må svare gevinstbeskatning når forskudd på arv/gave omfatter fast eiendom. I så fall vil vinningen gå opp i spinningen fra et likviditetsmessig synspunkt.
Dersom gevinsten skulle komme til beskatning på gavetidspunket, vil dette medføre at mottager vil få en inngangsverdi som tilsvarer dagens markedspris. Således kan vi betrakte givers betaling av gevinstbeskatning som forskuddsbetaling av nevnte beskatning. De færreste givere er neppe interessert å forskuttere betaling av skatt.

Vi har kontaktet to utenforstående skatterådgivere. Basert på deres råd har vi, under noen tvil, kommet frem til følgende anbefaling:

- Den verdi som oppgis for transaksjonen er lik den inngangsverdi som giver har på det tidspunkt han/hun ervervet den fast eiendom.
- Dette medfører at det ikke svares noen gevinstskatt for giver.
- Vi må understreke at det foreløpig ikke finnes noen skattepraksis på dette området. Skatteetaten kan klart nok innta et annet standpunkt, noe kun fremtiden vil vise om finner sted.


Marbella, 2. september 2019

Vogt Lawfirm


Einar Askvig
Advokat/Partner