Spansk høyesterett - dom om pantelånkostnader

Nyheter

Høyesterettsdom 705/2015: Kostnader ved opprettelse av pantelån.

Den spanske høyesterett har i sin dom nummer 705/2015 fra desember 2015, uttalt at vilkårene som pålegger alle kostnader ved opprettelse av boliglån utelukkende til forbruker anses som ugyldige. Imidlertid uttaler dommen ikke eksplisitt at disse kostnader skal bæres av finansinstitusjonen, men bare at kostnadene ikke skal bæres av forbrukeren alene. Derfor erklærer domstolen at nevnte klausuler som ugyldige, siden de bestemmer at forbrukeren må bære samtlige kostnader.

Høyesterettens dom angir det følgende om notarius- og eiendomsregistreringsavgifter:

Når det gjelder opprettelse av notarialdokumenter og innskriving av disse (nødvendig for etablering av banksikkerhet), tilsier gjeldende lovgivning at låntager har betalingsforpliktelsen for både notarius og eiendomsregisteravgifter. Den som har hovedinteresse i å dokumentere og oppta banklån med garanti i boligen er uten tvil låntakeren. På denne måten vil han/hun få en rettskraftig eierdokument (§ 517 Sivilprosessloven), opprette banksikkerhet (§§ 1875 Sivillovbok og 2.2 Hypotekloven) og oppnår valg om spesial tvangsutførelse (§ 685 Sivilprosessloven).

De omstridte vilkårene hindrer dog en minimal gjensidighet i fordeling av kostnader som påløper som følge av bruk av notarius og eiendomsregister, men legger samtlige kostnader på låntaker. Selv om den som drar nytte av lånet er låntaker, kan man ikke miste av syne at garantien ble opprettet til fordel for långiver. Dette innebærer at ovennevnte vilkår forårsaker en betydelig misforhold for forbruker, som med rimelighet ikke ville ha akseptert innen en ramme av individualiserte forhandlinger; og som dessuten er uttrykkelig tatt med i listen av vilkår som loven definerer som urimelige (§ 89.2 Forbrukerloven).

I henhold til ovennevnte, skulle notarius- og eiendomsregisteravgifter være delt, og det er denne betingelsen som pålegger hele betalingsplikten til låntaker som Høyesteretten anser som urimelig.

Når det gjelder avgiftene for opprettelse av bankgaranti, er loven om Formuesoverføring og dokumentavgift klar. Ved opprettelse av bankgaranti for boliglån, er forbrukeren den betalingspliktige. Imidlertid presiserer Høyesteretten at under den forrige loven bestemmes det at avgiftene fra andre utskrifter/kopier eller attester utstedt av notarius vil betales av søkende part, som i dette tilfelle er banken.

Oppsumeringsvis vurderer Høyesteretten om avgiftene for opprettelse av bankgaranti at å pålegge hele betaling av disse til forbrukeren er i strid med selve Skatteloven, siden visse kopier eller attester skal betales av finansinstitusjonene.

Som konklusjon, vurderer Høyesterettsdommen som urimelige kontraktsvilkår alle vilkår som pålegger betaling av samtlige (uthevet av EA) kostnader for opprettelse av boliglån til låntakeren, slik at det ville være riktig av finansinstitusjonen å tilbakebetale notarius-, registreringskostnader og en del av skattene.

 

Forfattet av advokat Einar Askvig