5.1 Innholdet av leiekontrakten

a) Leiekontraktens varighet

Leietakere med permanent leieforhold har oppsigelsesvern. Kontrakten bør inneholde en bestemmelse om at leietager har fast bopel f.eks. i Norge og at det kun gjelder et leieforhold og ikke som fast bopel. Videre bør kontrakten begrenses til mindre enn 12 måneder. Dersom leieforholdet defineres som permanent kan leietager etter spansk lov automatisk forlenge leiekontrakten med inntil 3 år. Dette selv om kontrakten er skrevet for en kortere leieperiode.

b) Leiebeløp og depositum

Leiebeløpet kan fritt avtales mellom partene. Det bør selvfølgelig avtales at det skal innbetales depositum for minimum 1 måned.

c) Inventarliste

Utleier bør sette opp en detaljert inventarliste over innbo og løsøre. Inventarlisten bør inntas som et tillegg til leiekontrakten og undertegnes av både leietaker og utleier.

d) Inspeksjon av leiligheten

Før leiekontrakten undertegnes bør leietaker og utleier inspisere leiligheten. En tilstandsrapport bør inntas i leiekontrakten, for eksempel i form av en klausul som fastslår at leietager har overtatt leiligheten i den stand tilstandsrapporten tilsier. Ved leieforholdets slutt bør leietaker og utleier gjennomgå leiligheten. Tilbakebetaling av depositum bør ikke skje før utleier har sjekket at alt er i orden. Dersom leieforholdet er av lengre karakter bør utleier innta en inspeksjonsrett under leieforholdet.

e) Betaling av kostnader under leieforholdet

Ved kortvarige leieforhold er det vanlig at utleier betaler vann, elektrisitet, felleskostnader og andre utgifter i forbindelse med utleien. Ved permanente leieforhold bør vann og elektrisitet belastes leietaker. Fellesutgifter og eiendomsskatten er det imidlertid vanlig at eier betaler, men annet kan selvfølgelig avtales.

f) Avbrytelse av leieforholdet

Leietaker kan trekke seg fra en leieavtale etter at minimum seks måneder er gått, forutsatt at han informerer eieren minst tretti dager i forveien. I kontrakten kan partene avtale at dersom leietaker skulle trekke seg, skal leietaker kompensere eieren med et beløp tilsvarende én måneds leie etter gyldig sats for hvert år kontrakten gjelder for. For tidsperioder på mindre enn ett år, skal en proporsjonal del av erstatningen gjelde.

g) Salg av leiligheten

Dersom utleier ønsker å selge leiligheten har leietager første kjøpsrett. Leietaker kan da kjøpe leiligheten til samme betingelser som tilbys andre interesserte. Uansett kan ikke leiligheten selges uten påhefte av leieretten.

h) Visningsrett

Det kan ofte være praktisk å innta en klausul om utleiers rett til å vise leiligheten til interesserte kjøpere i tilfelle av et fremtidig salg. Vær oppmerksom på at uansett hvor godt du har sikret deg i en utleie avtale, vil du være avhengig av spanske domstoler dersom forholdet skulle skjære seg. Herunder må det nevnes at det spanske lovverket beskytter leietakeren godt og det å kaste ut en uønsket leietaker er en meget sendrektig prosess. Videre vil vi gjøre oppmerksom på at leieinntektene er skattepliktige og skal inntas i den spanske selvangivelsen.

Skattebehandling for leie av forretningslokaler:

Leasing: Leie av forretningslokaler har en egen skattebehandling. På bruttobeløpet av leien må leier holde tilbake 19,50 % til eiers personlige inntektsskatt. Og på sin side må eier legge til merverdiavgift på 21 % på bruttoleien.