3.- Skatt i Norge ved eie av fast eiendom i Spania.

I henhold til skatteavtalen mellom Norge og Spania artikkel 6 kan Spania skattlegge inntekt av fast eiendom som ligger i Spania, som er eiet av en person bosatt i Norge. Det samme gjelder gevinst ved avhendelse av fast eiendom i Spania. Spanias rett til å beskatte slik inntekt og formue etter dobbeltbeskatningsavtalen begrenser imidlertid ikke Norges rett til å beskatte den samme inntekt og formue. Inntekt av og formue i fast eiendom som ligger i Spania, skal også beskattes i Norge. Ved ligningen i Norge skal det imidlertid gis fradrag i den norske skatten for den skatt som er betalt i Spania, basert på den såkalte kredittmetode. Fast eiendom i Spania skal alltid oppgis på den norske selvangivelsen. Krav om kreditfradrag må fremsettes og den spanske selvangivelsen må vedlegges.

Hvordan fastsettes den norske ligningsverdien på fast eiendom i Spania? Etter uttalelse fra Finansdepartementet skal det ved fastsettelse av den norske ligningsverdien på fast eiendom i utlandet legges til grunn ”tilnærmet samme forhold mellom antatt salgsverdi og ligningsverdi som for tilsvarende eiendommer beliggende i den norske kommunen hvor skatteyter er bosatt”. Dette kan illustreres ved følgende eksempel: Du kjøper en leilighet i Spania til NOK 2 millioner og ligningsverdien på fast eiendom i Norge i den kommunen du bor er på 20 % av omsetningsverdien. I den norske selvangivelsen hevdes det at du skal oppføre leilighetens verdi med NOK 400.000. Imidlertid har en rekke av våre klienter oppført spansk Valor Catastral som grunnlag for norsk formuesskatt og fått godtatt dette.