5.- Beregning av arveavgift

Den spanske arveavgiften er noe høyere enn den norske og følger, som den norske, en progressiv skala. Den vesentligste faktor er arvens størrelse. Faktorer som arvingens familieforhold til avdøde, arvingens formuesforhold, alder, om arveobjektet er arvemottagers primære bolig eller familiebedrift er øvrige momenter i beregningen av arveavgift.

I Andalucia er arv som ikke overstiger 175.000€ fritatt for arveavgift og arvinge tilhør gruppe 1 eller 2 (se neste side). Det er dog ikke å beregnes som minstefradrag. Dersom arven er 175.001€ skal det beregnes arveavgift fra null euro.

Ved arv til nærmeste familie er fribeløpet etter skattesatsene for 2003 satt til € 15.956,87 pr arving. For fast eiendom tilsier hovedregelen at arveavgiften skal beregnes på grunnlag av markedsverdien. Vår erfaring er at avgiftsmyndighetene godkjenner ligningsverdien (Valor Catastral) multiplisert med den lokale koeffisient – f.eks. Marbella 1,25. Som det fremgår anvender avgiftsmyndigheten et undertiden rimelig skjønn, men en gylden regel er at markedsverdien aldri vil være lavere enn skjøteverdien på den faste eiendommen. På den annen side er det ikke nødvendig å sette markedsverdien høyere enn valor fiscal på eiendommen, som kort og upresist kan oversettes med skatteverdien på den faste eiendommen og valor fiscal fastsettes av kommunen hvor eiendommen ligger. Setter du markedsverdien for lav kan du risikere at skattekontoret griper inn og fastsetter en ny og høyere markedsverdi.

Motorvogn: Det spanske skattekontoret publiserer hvert år en tabell hvor de ulike verdier på motorvogn fremkommer.

Bank konto: Det er saldoen på døds tidspunkt som skal legges til grunn.

Skattefritt beløp:

Arveavgiftens størrelse avhenger som nevnt av arvemottagerens familieforhold til avdøde og alder. Vi kan gi følgende oversikt over skattefri belp samt prosentsatsen for arveavgift:

Gruppe 1:

For livsarvinger yngre enn 21 år er skattefritt beløp pr. livsarving € 15.956,87. I tillegg får en livsarving under 21 år et skattefritt tillegg til den nevnte skattefrie beløp med € 3.990,72 for hvert år under 21 år, med et totalt maksimum fradrag på € 47.858,59.

Gruppe 2: Livsarvinger som er 21 år eller eldre, ektefeller, foreldre er skattefritt beløp €15.956,87.

Gruppe 3: For arvinger i 2. og 3. grad iht. den spanske arveloven, dette omfatter søsken, nevø og onkel er skattefritt beløp pr. arving €7993,46.

Gruppe 4: For slektninger i 4. grad og personer uten slektstilknytning til avdøde eksisterer det ingen skattefrie beløp. Nedenfor finner du en forenklet arveavgifts tabell. Med utgangspunkt i denne tabellen kan vi gi følgende praktisk eksempel på utregning av arveavgift: La oss tenke oss at arvelater hadde en leilighet til en verdi på € 96.000. Det skal først legges til 3 % for innbo og løsøre, dvs at avgiftsgrunnlaget blir € 98.889. Dersom arvemottager er avdødes barn kan det trekkes fra € 15.956 pr. barn. Ut i fra de spanske arveavgifts tabeller vil du i dette tilfellet betale en arveavgift på ca. 11.6 %. Nevnte 3 % tillegg skal beregnes at boets totale nettoverdi, altså ikke kun verdi av huset men også andre aktiva.

Arveavgiften skal betales innen 6 måneder etter oppgjøret. Den spanske arveavgiftens størrelse fremgår av følgende tabell:

Iht. tabellen begynner arveavgiften på 7,65 % på et grunnbeløp opp til € 7.993,46. Tabellen er forenklet i den forstand at det foretas gradvise oppjusteringer av prosentsatsen etter som beløpet nærmer seg € 7.993,46. Den høyeste satsen iht. denne tabellen er 34 %, men prosentsatsen kan bli høyere avhengig av arvemottagerens eksisterende formue og familieforhold til arvelater.