1.- Hvordan opprette et testament i Spania?

Opprettelse av et spansk testament er bundet til visse formkrav. Disse avhenger av hvilken type testament du ønsker å opprette. Den mest praktiske testamentformen, som vil bli behandlet i den videre fremstillingen, er et såkalt åpent testament.

Et åpent testament må undertegnes i nærvær av en Notar. Notarens oppgave er først og fremst å kontrollere at testator faktisk er den han utgir seg for, at testamentet er opprettet av fri vilje og at testator er ved ”sans og samling”. Testator må personlig møte opp for undertegning av testamentet, og det kan f.eks. ikke utstedes en fullmakt for undertegning av et testament på testators vegne. Dersom testator uttrykker sin siste vilje på et språk Notaren ikke forstår, er testator etter spansk rett pliktig til å oppnevne en oversetter. I et spansk testament, opprettet av en utenlandsk statsborger, er det videre et krav at testator vilje skal komme til uttrykk både på spansk og et annet språk f.eks. engelsk (i samme dokument).

Vanligvis vil et testament som er opprettet i Spania ikke referere spesielt til ett bestemt formuesgode eller interesse, men heller dekke alle eiendommene, interessene og pliktene som testator har i Spania, eller i et annet land, idet øyeblikket personen dør.

Notaren beholder original testamentet og sender en notifikasjon til det sentrale spanske testament registeret i Madrid (”Registro Central de Ultima Voluntad”). Testator mottar en attestert kopi. Etter norsk arverett vil et gyldig spansk testament også ha gyldighet i Norge. Det er viktig at det ikke opprettes et norsk testament som strider mot innholdet i et testament opprettet i Spania. Norske statsborgere som eier fast eiendom i Spania bør derfor avgrense det spanske testamentets gyldighet til aktiva som etterlates i Spania. Ved opprettelse av et spansk testament bør man videre tenke godt igjennom ordlyden. Dersom det spanske testamentet for eksempel presiseres leiligheten i Urb. Santa Maria, apt. nummer 1, bør du være oppmerksom på at det må opprettes et nytt testament ved kjøp av en ny leilighet. Det kan derfor ofte være praktisk at testamentet regulerer det testator eier i Spania på dødstidspunkt.