Kvalitetssikring ved kjøp av fast eiendom i Spania

I forlengelsen av forrige artikkel som omhandlet kjøpeprosessen, vil vi se nærmere på selve kvalitetssikringen ved kjøp av fast eiendom i Spania. Hvilke opplysninger bør du innhente før kjøp av fast eiendom i Spania?

Innledningsvis vil vi bemerke at svært få nordmenn har forutsetninger for å vurdere risikoen og problemer som kan oppstå i forbindelse med kjøp av fast eiendom i Spania. Investering i fast eiendom omfatter ofte større beløp og du må forholde deg til et annet rettsystem med lover og regler som skiller seg vesentlig fra norske. Vi vil derfor anbefale deg å søke profesjonell bistand.

Les mer: Kvalitetssikring ved kjøp av fast eiendom i Spania

Lån i Spania

Ved kjøp av fast eiendom i Spania er det mange som vurderer å finansiere kjøpet ved låneopptak i spanske banker. Låneprosessen og lånevilkårene skiller seg vesentlig fra det vi er vant med i Norge. Vi vil gjøre oppmerksom på at lånevilkårene for en ikke-resident i Spania er forskjellig fra lånevilkårene for residenter. En ikke resident i Spania får lån opp til 70-75 % av bankens lånetak. Dersom lånetager er over 65 år vil banken ofte be om ekstra sikkerhet i form av en kausjonist. Maks lånetid for en ikke resident er vanligvis 20 år.

I denne artikkelen vil vi se på prosedyren for å opprette et lån i Spania og hvilke kostnader som påløper ved å opprette og kansellere et pantelån.

Les mer: Lån i Spania

Utleie av bolig i Spania

Denne artikkelen må sees i sammenheng med informasjon om de ny utleieforskrifter av 15 mai 2016.

 

Mange nordmenn som kjøper bolig i Spania planlegger å finansiere ervervet ved utleie for kortere eller lengre perioder. For å redusere fremtidige problemer bør utleier ha kunnskap om hvilke rettigheter og forpliktelser leieforholdet medfører. En elementær forholdsregel er at leieavtalen bør være skriftlig, selv om loven også tillater muntlige avtaler. I denne artikkelen vil se på hva en utleier bør være oppmerksom på ved utforming av en leiekontrakt. I Spania eksisterer det ulike lover om utleie. I tillegg til nasjonale lover om utleie eksisterer det ulike lover om utleie i en del av de autonome regioner. Vi vil i denne artikkelen basere oss på den urbane utleie loven av 24. november 1994 (Ley de arrendamioento urbano)(heretter benevnt Utleieloven).

Les mer: Utleie av bolig i Spania

Valg av eierform privat eller selskap ved kjøp av eiendom

Basert på de seneste endringer i spansk skattelov (effektiv 1.1.2007) er det foranledning til igjen å se på optimal eierform for fast eiendom eiet av nordmenn. Et ofte reist spørsmål ved kjøp av fast eiendom er hvorvidt man skal eie privat eller i et selskap, enten direkte gjennom et norsk aksjeselskap eller ved å opprette et spansk aksjeselskap. Spørsmålet har betydning både i eierperioden, samt ved salg og overtakelse ved arv. Vi vil i denne artikkelen komme med generelle betraktninger rundt disse problemstillingene. Det kan ikke gis noe fasitsvar på hva som er den mest hensiktsmessige løsningen, svaret avhenger av hvilke faktorer hver enkelt vektlegger mest.

Les mer: Valg av eierform privat eller selskap ved kjøp...

Formaliteter, kostnader og eierstruktur ved erverv av fast eiendom i Spania

Formaliteter, kostnader og eierstruktur ved erverv av fast eiendom i Spania

Kontraktene ved erverv

Overdragelse av fast eiendom i Spania er vesens forskjellig fra Norge og innebærer normalt følgende tre trinn:

1. Reservasjons-kontrakt

2. Kjøpekontrakt

3. Skjøte

Les mer: Formaliteter, kostnader og eierstruktur ved...